Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
 • Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося на розгляд до редакцій інших журналів (або вкажіть пояснення у коментарях для редактора).
 • Файл подання є документом у форматі Microsoft Word, OpenOffice, RTF або WordPerfect.
 • Веб-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
 • Текст набраний 12-м розміром кеглю з одинарним міжрядковим інтервалом; авторські акценти виділені курсивом, а не підкресленням (всюди, крім адрес URL); всі ілюстрації, графіки та таблиці розміщені безпосередньо у тексті, там, де вони повинні бути за змістом (а не у кінці документу).
 • Текст відповідає вимогам щодо стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів розділу "Про журнал".

Керівництво для авторів

Вимоги до рукописущо подається для опублікування у журналі «Геолог України»

 1. Вимоги до тематики

На сторінках журналу публікуються матеріали оригінальних наукових досліджень у галузях наук про Землю; результати теоретичних, експериментальних та методичних досліджень у сфері вивчення та використання енергетичних, мінеральних, водних, земельних, біологічних, кліматичних природних ресурсів; актуальні питання раціонального та ощадливого використання природних ресурсів, дружнього ставлення до довкілля; аналітичні огляди, інформаційні звіти, стислі нотатки, рецензії на книжки, біографії видатних вчених та інші матеріали.

 

 1. Вимоги до змісту

2.1. Відповідність рукопису тематиці журналу.

2.2. Науковий стиль викладу (точність, логічність, лаконічність, зрозумілість, зв’язність, цілісність, завершеність) – для наукових статей, для інших матеріалів – публіцистичний стиль.

2.3. Наукова стаття має містити такі структурні елементи:

а) постановка проблеми та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями (необхідно розкрити сутність і стан проблеми, її теоретичну та/або практичну значущість, зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; обґрунтувати актуальність дослідження, його важливість для подальшого розвитку відповідної галузі);

б) аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання порушеної проблеми та на які спирається автор; виокремлення не вирішених раніше аспектів загальної проблеми, яким присвячено статтю;

в) мета дослідження (необхідно висловити основну ідею публікації, яка повинна випливати з постановки проблеми й аналізу останніх досліджень і публікацій);

г) виклад основного матеріалу дослідження з обґрунтуванням отриманих результатів;

ґ) висновки (стислий, чіткий, логічний виклад одержаних автором відповідно до мети результатів дослідження, що містять наукову новизну і мають теоретичне та/або практичне значення).

2.4. Стаття ненаукового змісту може мати довільну структуру, проте необхідно дотримуватися вимог щодо логічності викладу і цілісності матеріалу.

 

 1. Вимоги до обсягу

3.1. Рекомендований обсяг статті (відомості про автора, назва, анотація українською мовою, ключові слова українською мовою, текст, список використаних джерел, анотація і ключові слова англійською мовою) – не більше 15 сторінок.

3.2. Обсяг анотації не повинен перевищувати 2000 символів.

3.3. Ключові слова – не більше 8 слів.

 

 1. Вимоги до оформлення

4.1. До розгляду приймаються статті, підготовлені українською або англійською мовою. Статі, підготовлені англійською мовою, обов’язково коригуються носієм англійської мови.

4.2. Текст статті має бути надруковано у текстовому редакторі MS Word (із розширенням *.doc або *.docх); формат паперу: А4 (21×29,7 см); орієнтація сторінок: книжкова із вирівнюванням по ширині; поля: верхнє, нижнє, праве – 2,5, ліве – 3 см; шрифт: Times New Roman (розмір шрифту – 12 рt); міжрядковий інтервал – 1. У тексті не повинно бути перенесень і макросів.

4.3. У статті інформацію необхідно подавати у зазначеній послідовності.

4.3.1. Інформація про автора/співавторів (необхідно зазначати з вирівнюванням по центру (ім’я та прізвище українською мовою, науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи, населений пункт, країна, адреса електронної пошти).

4.3.2. Шифр за Універсальною десятковою класифікацією (УДК) слід зазначати з вирівнюванням по правому краю (скорочені таблиці – на вебсайті УДК).

4.3.3. Назву статті потрібно подавати великими літерами з вирівнюванням по центру (без скорочень і абревіатур); вона має відбивати зміст дослідження, відповідати меті, науковим результатам і висновкам.

4.3.4. Анотація українською мовою повинна мати обсяг 1,5–2 тисячі знаків. Вона, як і основний текст, умовно структурується за змістом. Анотація обов’язково повинна містити: постановку проблеми (1–2 речення), мету статті (1 речення), головний текст (перебіг та результати дослідження), висновки (1–3 речення). Кожний структурний елемент анотації починається з абзацу без заголовків. Сукупність ключових слів повинна відповідати змісту і відбивати тематику дослідження (перелік слів подають у називному відмінку). Вимоги до оформлення: шрифт – Times New Roman (розмір шрифту – 12 рt), міжрядковий інтервал – 1.

4.3.5. До додаткових вимог належать такі:

– абревіатури (або скорочення) мають бути розшифровані: після першого згадування, яке виписується повністю, в дужках подається скорочення.

– посилання на цитовані джерела потрібно подавати курсивом в круглих дужках, воно не повинно містити ініціалів авторів, наводиться мовою оригіналу, вказується тільки прізвища, рік видання: для одного автора (Шевчук, 1981); для двох авторів (Шевчук та Дудник, 2010); для більшої кількості авторів (Шевчук та ін., 2001); для порівняння (див. Шевчук, 1981, с. 24, рис. 1, табл. 1). Якщо цитуються два чи більше джерел одночасно, то їх зазначають в одних дужках через точку з комою (Шевчук, 1981; Захаров, 1994). Посилання для іноземних видань, оформлюються аналогічно: (Armstrong, 1998), (Armstrong&Bamber, 2012), (Armstrong et al., 2005). Якщо здійснюється посилання на роботу під назвою (коли автора (редактора/укладача) праці великого розміру (наприклад, книжки) встановити неможливо), тоді на місці автора необхідно вказати два слова назви праці (Земельний кодекс, 2002).

Посилання на додаткові елементи статті виконуються так: рисунки (рис. 12), таблиці (табл. 1), схеми (сх. 4). не допускаються;

– у тексті слід застосовувати одиниці вимірювання фізичних величин Міжнародної системи SI;

– для формул необхідно застосовувати редактор формул (MathTypeEquation);

– термінологія, застосована в статті, має відповідати українським та міжнародним стандартам для відповідної галузі науки, зокрема міжнародним правилам петрологічної, стратиграфічної, зоологічної та ботанічної номенклатури.

4.3.6. Висновки потрібно викласти із дотриманням вимог до змісту й оформити, як основний текст.

4.3.7. Перед списками джерел рекомендується помістити короткий розділ Подяки (Acknowledgements) та відомості про фінансування досліджень (гранти, програми, планова тематика тощо).

4.3.8. У кінці публікації розміщують списки використаних джерел (вимоги визначено у розділі 6), а потім відомості про автора й анотацію з ключовими словами англійською мовою.

4.3.9. Для статей, виконаних англійською мовою, застосовують таку саму послідовність, але анотації міняють місцями (на початку – англійською мовою, в кінці – українською мовою). Англомовні анотації обов’язково коригуються носієм англійської мови.

 

 1. Вимоги до рисунків (ілюстрацій), таблиць, діаграм, графіків, схем, формул)

5.1. Оригінальні рисунки (ілюстрації, фото) не повинні перевищувати розміри сторінки (17×22,5 см) або колонки (8×22,5 см) та мають створюватись з максимальним заощадженням простору. Усі рисунки мають супроводжуватися підписами (під рисунком, окремим абзацом, вирівнювання по центру, без відступу). Назви ілюстрацій потрібно розміщувати після їхніх номерів. (Рис. 1. Назва Fig. 1. Title… ). За необхідності ілюстрації доповнюють поясненнями (підрисунковий підпис). Мінімальний розмір шрифту на рисунках має бути читабельний. Стиль та розмір шрифту має бути однаковий для всіх рисунків.

Ілюстрації (фото) потрібно оформити у форматі, .tiff, .jpg (maximum quality) вони мають бути належної якості. Роздільна здатність має бути не меншою ніж 300 dpi. Формат Word чи Excel не допускається. Кожний рисунок має надаватись окремим файлом з англомовною назвою, яка дасть змогу легко його ідентифікувати та правильно розмістити в тексті статті. Варто уникати фотографування або сканування ілюстрацій із друкованих джерел без належних посилань. Векторні ілюстрації повинні бути у форматах .ai, eps ч и pdf.

5.2. Таблиці повинні мати порядковий номер і тематичний заголовок, які необхідно розмістити над нею, симетрично до тексту. Таблиці необхідно виконувати у форматі MS Word (rtf або doc). Кожна таблиця має надаватись окремим файлом з англомовною назвою, яка дасть змогу легко її ідентифікувати та правильно розмістити в тексті статті.

5.3. Діаграми та графіки мають бути зроблені за допомогою векторних редакторів (Adobe Illustrator або MS Excel). Легенда має бути присутня у файлі. Схеми мають бути оформлені у векторному форматі (eps, pdf, ai). Діаграми, графіки (схеми, формули) не варто розміщувати в окремій рамці, поверх тексту або застосовувати обтікання.

Рисунки та таблиці мають розміщуватись після першого посилання на них в тексті.

 1. Вимоги до списків використаних джерел

Відповідно до вимог МОН України та міжнародних стандартів щодо наукових публікацій необхідно подавати два окремі списки використаних джерел (Список використаних джерел і References).

6.1. Список використаних джерел формують в алфавітному порядку, без нумерації, мовою цитованих джерел, спочатку розміщують написані кирилицею, потім латиницею. Джерела оформлюють згідно з Національним стандартом України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».

6.2. References необхідний для коректного індексування посилань статті наукометричними та пошуковими системами. Список формують латиницею, позиції розташовують в алфавітному порядку за прізвищем автора, без нумерації. Видання без автора повинні бути зазначені в алфавітному порядку за назвою.

Назви кириличних джерел, прізвища й імена авторів, назви журналів, конференцій (семінарів, симпозіумів, з’їздів, круглих столів тощо) потрібно транслітерувати латинськими літерами. Далі у квадратних дужках необхідно розмістити переклад англійською мовою назви: книжки, монографії або іншого виду видання, наукової статті, тез наукової доповіді (повідомлення), а також назви: конференції, семінару, симпозіуму, з’їзду, круглого столу тощо. Після кожної позиції необхідно в дужках вказати мову оригіналу джерела.

Наприклад: Liventseva H.A. Yevropeiskyi proiekt ENGIE – rozshyrennia prav i mozhlyvosti divchat staty heolohamy zavtrashnoho dnia [The European project ENGIE – empowering girls to become the geologists of tomorrow]. Heoturyzm: praktyka i dosvid [Geotourism: practice and experience]: materialy IV naukovo-praktychnoi konferentsii [materials of the IV scientific-practical conference] (m. Lviv , 22–24 zhovtnia 2020 r.). Lviv: Kameniar, 2020. P. 171–173 (in Ukrainian).

Транслітерацію потрібно здійснювати залежно від мови оригіналу джерела: для української мови використовують офіційну транслітерацію, затверджену постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 2010 року № 55; для російської мови застосовують транслітерацію згідно з вимогами наказу ФМС Російської Федерації від 3 лютого 2010 року № 26. Онлайн-сервіси для транслітерації: україномовних джерел – публічна система транслітерації українського алфавіту латиницею “УКРЛІТ.ORG”; російськомовних джерел – “ТРАНСЛИТ.CC”.

Іноземні джерела залишаються без змін. Їх треба розміщувати перед транслітерованими та перекладеними кириличними.

Обов’язково потрібно вказувати міжнародний цифровий ідентифікатор DOI (digital object identifier) для всіх процитованих джерел (за наявності такого).

References необхідно оформити у текстовому редакторі MS Word з вирівнюванням по ширині; шрифт: Times New Roman (розмір шрифту – 12 рt); міжрядковий інтервал – 1.

6.3. Під час формування списку джерел не рекомендується робити посилань на неопубліковані джерела, але допускається звернення до них в тексті статті.

6.4. На всі джерела, вказані у списках, мають бути відповідні посилання в тексті статті.

 

 1. 7. Вимоги до подання

7.1. До розгляду приймаються матеріали, які не були опубліковані раніше і не розглядаються для опублікування в інших виданнях.

7.2. Статтю необхідно надіслати на адресу електронної пошти журналу (UAGboard.secretary@geologists.org). Назва файлу має містити прізвище автора і помітку «стаття». Рисунки (за наявності), таблиці тощо мають бути оформлені окремими файлами у відповідних форматах (див. пункт 5); назви файлів мають містити прізвище автора і помітку «ілюстрація».

7.3. Автору необхідно надати інформацію про себе (прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи, повна адреса місця роботи, е-mail, номер контактного телефону). Ця інформація (розміщена після усіх структурних елементів статті, в тому числі після англомовної анотації, яка завершує матеріал) згодом буде використана для формування сторінки «Відомості про авторів», куди будуть занесені дані про всіх авторів номера журналу.

7.4. Автор несе відповідальність за правдивість викладеного матеріалу, належність останнього йому особисто та якість перекладу цитат з іншомовних джерел.

7.5. Матеріали, надані з порушенням зазначених вимог, не публікують і не повертають автору.

7.6. Редакційна колегія має право рецензувати, скорочувати та відхиляти статті.

 

З усіх питань щодо подання статей звертатися до редакції журналу «Геолог України» (адреса редакції: 04114, Україна, м. Київ, вул. Дубровицька, 28; тел.: +38(050) 414 11 80).

Статті

Політика розділу за замовчуванням

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, вказані користувачами на сайті цього журналу, будуть використані виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.