Про журнал

 Журнал «Геолог України» – відоме періодичне видання у сфері наук про Землю в Україні та за кордоном, є друкованим органом ГО «Спілка геологів України» – організації, яка об’єднує фахівців найрізноманітніших напрямів геологічної науки.

«Геолог України» розрахований на широке коло дописувачів та читачів: вчених, викладачів, інженерів, аспірантів, студентів, працівників пошукових партій та експедицій.

Галузь наукових досліджень: геологічні та геолого-мінералогічні науки.

Проблематика наукових досліджень: актуальні питання у сфері наук про Землю.

Мета: досягнення якісно нового рівня задоволення інформаційних потреб суспільства в знаннях у сфері наук про Землю.

Завдання: висвітлення та доведення до громадськості результатів актуальних наукових досліджень українських і закордонних учених, наукових і науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти та наукових установ, а також молодих науковців.

Мова журналу – українська, англійська, російська.

Періодичність видання – 2 випуски на рік.

Форма видання – друкована й електронна версії.

 

Історія та тематика журналу

Упродовж 10 років (2003–2013) журнал був виразником проблем геологічної галузі в Україні. За цей час вийшло друком 43 номери журналу, опубліковано оригінальні наукові статті багатьох провідних вітчизняних фахівців, репрезентовано результати наукових досліджень закордонних колег. Зокрема, це наукові статті таких авторів, як І. Багрій, В. Гулій, Л. Галецький, П. Гожик, В. Іванишин, В. Квасниця, М. Лебідь, О. Лукін, О. Лукієнко, С. Мачуліна, В. Міщенко, І. Орищенко, В. Павлишин, Б. Панов, Є. Паталаха, А. Радзівілл, Г. Рудько, В. Трегубенко, В. Шестопалов, С. Шехунова, В. Шумлянський та багатьох інших. Важливими для висвітлення питання досягнення енергонезалежності України стали спеціальні випуски журналу «Геолог України», присвячені розробленню нетрадиційних джерел вуглеводнів.

Редакція постійно вдосконалювала журнал, спілкуючись з авторами та читачами видання, враховуючи критичні зауваження, побажання та пропозиції.

Наразі тематика журналу розширюється. На передній план виходять питання раціонального використання корисних копалин з мінімальним впливом на довкілля, що пов’язано з глобалізацією проблем використання природних ресурсів.

У журналі публікуються матеріали теоретичних, експериментальних та методичних досліджень у сфері вивчення та використання енергетичних (нафта, газ, тверді горючі копалини, нетрадиційні джерела енергії), мінеральних (рудні, нерудні та відходи виробництв), водних (підземні й поверхневі води), земельних, біологічних та кліматичних природних ресурсів. Також публікується інформація про нові методичні та технічні розробки, дискусійні матеріали, огляди книжок, звіти про наукові зустрічі, інтерв’ю тощо. Розглядаються об’єкти усього світу, якщо вони становлять загальнонауковий інтерес.

 

Редакційна політика і стратегія розвитку

Редакція «Геолог України» проводить політику відкритого доступу (openaccess) до рецензованих наукових публікацій. Така політика сприяє поліпшенню інформаційного наукового обміну, підвищенню цитування робіт і, відповідно, результативності наукової діяльності авторів, що публікуються в журналі.

Усі статті вільні для перегляду, читання, завантаження та друку. Політика журналу така, що відсутні національні, расові, релігійні, політичні, гендерні або інші види обмежень для публікації статей.

Найближчі перспективи розвитку «Геолог України» – набуття/оформлення міжнародного статусу, що досягатиметься шляхом індексації публікацій журналу в наукометричних базах Web of Science, Scopus та інших, а також зростанні індексу цитування.

 

Рецензування журналу

До редакційної колегії журналу «Геолог України» запрошено визнаних українських та закордонних вчених.

Головне завдання редколегії – забезпечити високий рівень наукових публікацій, надати читачам надійну та якісну інформацію, що досягається шляхом незалежного рецензування рукописів статей, які надійшли на пошту журналу.

Вітається надходження статей, оформлених з дотриманням вимог до публікацій.

Кожна стаття проходить рецензування членами редакційної колегії та за необхідності провідними фахівцями з відповідного наукового напряму. Статті рецензуються незалежною радою рецензентів, англомовні матеріали обов’язково коригуються носієм англійської мови.

Статті, що беруться до розгляду, містять нові оригінальні дані досліджень, які ніколи не публікувалися. Результати досліджень та спосіб їхнього отримання повинні бути репрезентовані таким чином, щоб забезпечити можливість незалежного аналізу зроблених висновків.

За результатами рецензування кожна стаття може бути рекомендована до друку, повернута на доопрацювання або відхилена. Для опублікування статті на сторінках журналу вона має отримати щонайменше дві позитивні рецензії.

Одразу після того, як рукопис зареєстрований, відповідальний секретар журналу надсилає його одному з членів редколегії, чиї наукові інтереси збігаються з темою статті, та призначає його відповідальним за рецензування рукопису. Як правило, член редколегії сам стає одним із рецензентів та рекомендує іншого з-поміж відомих фахівців з цього напряму досліджень.

Засідання Редколегії проводяться один раз на три місяці.

Незадовго до засідання всім членам редколегії надсилаються для ознайомлення резюме всіх статей, які на той момент надійшли до редакції, двома мовами – українською, та англійською. Кожний член редколегії також має можливість ознайомитися з повним текстом будь-якої зі статей, який йому буде надіслано на його прохання.

Рукописи, які отримали позитивні відгуки, рекомендується до друку лише після обговорення на засіданні. Члени Редколегії, які не змогли взяти участі у засіданні, надсилають свої коментарі та рекомендації у письмовій формі. Вирішальними критеріями рекомендації є наукова цінність статті, її актуальність та зацікавленість певного кола читачів.

 

Редакційна колегія

 • Загороднюк П.О. – кандидат геолого-мінералогічних наук, головний редактор журналу
 • Лівенцева Г.А. – кандидат геологічних наук, заступник головного редактора журналу
 • Безвинний В.П. – кандидат геологічних наук
 • Бобров О.Б. – доктор геолого-мінералогічних наук, професор
 • Вергельська Н.В. – доктор геологічних наук
 • Вижва С.А. – доктор геологічних наук, професор
 • Грищук П.І. – кандидат геологічних наук
 • Гулій В.М. – доктор геолого-мінералогічних наук, професор
 • Деревська К.І. – доктор геологічних наук, професор
 • Кичка О.А. – віцепрезидент Київського осередку ЕAGE
 • Ковальчук М.С. – доктор геологічних наук, професор
 • Курило М.М. – кандидат геологічних наук
 • Лісний Г.Д. – доктор геологічних наук
 • Нестеровський В.А. – доктор геологічних наук, професор
 • Огар В.В. – доктор геологічних наук, професор
 • Пономаренко О.М. – доктор геологічних наук, професор
 • Чернієнко Н.М. – кандидат геологічних наук

 

Етика наукових публікацій

Редакційна колегія періодичного наукового видання «Геолог України» керується у своїй роботі міжнародними етичними правилами наукових публікацій, що містять правила порядності, конфіденційності, контролю за публікаціями, убезпечення можливих конфліктів інтересів тощо.

Високі етичні та професійні стандарти журналу «Геолог України» ґрунтуються на принципах прозорості й кращої практики наукових публікацій, дотриманні рекомендацій Комітету з етики публікацій (Committee on Publication Ethics), міжнародних стандартів для редакторів та авторів (International standards for editors and authors), а також Етичного кодексу ученого України.

Дотримання правил етики наукових публікацій усіма учасниками цього процесу сприяє забезпеченню прав авторів на інтелектуальну власність, підвищенню якості видання в очах світової наукової спільноти та виключенню можливості неправомірного використання авторських матеріалів в інтересах окремих осіб.

 

Положення про етику наукових публікацій

Положення про етику відповідає політиці журналу і є однією з головних складових рецензування та видання журналу.

Обов’язки авторів

Автори повинні усвідомлювати, що вони несуть персональну відповідальність за наданий текст рукопису статті, що передбачає дотримання таких обов’язків:

1.1. Автори, які подають статтю до друку, гарантують новизну та оригінальність запропонованих матеріалів, оформлюючи згоду на публікацію статті та оприлюднення персональних даних.

1.2. Автори зобов’язані надавати правдиві результати наукових досліджень. Свідомо неправдиві, фальсифіковані матеріали прирівнюються до неетичної поведінки та є неприйнятними.

1.3. У разі запозичення даних у статті повинні бути здійснені посилання на вже опубліковані (друковані або електронні) джерела запозичення. Усю запозичену інформацію, що належить іншим авторам, рисунки, таблиці, фотографії або копійовані частини тексту необхідно належним чином процитувати та оформити перелік використаних джерел. Посилатися на неопубліковану інформацію можливо лише у виняткових випадках і за наявності письмового дозволу від автора інформації. Надмірні запозичення, а також плагіат у будь-яких формах, включаючи неоформлені цитати, перефразування або присвоєння прав на результати чужих досліджень, розглядаються як неетичні й неприйнятні дії. Статті, що є компіляцією з матеріалів, опублікованих іншими авторами, без їхнього творчого перероблення і власного авторського осмислення, до публікації редакцією журналу не приймаються.

1.4. Автори мають бути впевнені, що підготували оригінальну роботу, яка містить новизну для науки, що представлена стаття ніколи раніше не публікувалася в Україні або за кордоном. Недотримання цього принципу розцінюється як грубе порушення етики публікацій і дає підставу для зняття статті з рецензування. Текст статті повинен бути оригінальним, тобто вперше публікуватися у репрезентованому вигляді. Якщо елементи рукопису раніше були опубліковані в іншій статті, автори зобов’язані послатися на більш ранню роботу і вказати, у чому суттєва відмінність нової роботи від попередньої. Дослівне копіювання власних робіт та їхнє перефразування неприйнятні, вони можуть бути використані тільки як основа для нових висновків.

1.5. Автори визнають внесок усіх осіб, що так чи інакше вплинули на перебіг дослідження або визначили характер наданої наукової роботи. Поміж співавторів статті зазначають усіх осіб, котрі здійснили суттєвий інтелектуальний внесок у її концепцію, структуру, а також у проведення або інтерпретацію результатів презентованої роботи. Іншим особам, які брали участь у деяких аспектах роботи, має бути висловлена подяка. Автор повинен гарантувати, що всі співавтори ознайомлені з остаточним варіантом статті, схвалюють її та згодні з опублікуванням. У випадку надання авторам будь-якої інтелектуальної та фінансової підтримки бажано чітко зазначати такі факти у статтях.

1.6. Автори відповідають за літературне оформлення рукописів. У разі виявлення суттєвих помилок або неточностей у статті автори негайно повідомляють про це редакцію журналу та приймають спільне рішення про їхнє виправлення або визнання помилки в максимально короткий термін.

1.7. Усі автори мають поділяти етичні норми журналу, правила рецензування та публікації. Після подання публікації автори повинні контактувати з відповідальним секретарем журналу на всіх етапах рецензування та підготовки статей до друку.

Етичні принципи діяльності рецензентів

Рецензент здійснює наукову неупереджену експертизу оригінальних матеріалів, що полягає в дотриманні таких обов’язків:

2.1. Рецензенти оцінюють рукопис лише на підставі поданих матеріалів, без урахування етнічної, гендерної, релігійної, політичної приналежності авторів. Експертна оцінка повинна допомагати автору поліпшити якість тексту статті.

2.2. Рецензентом не може бути автор або співавтор рецензованої роботи, а також наукові керівники здобувачів наукового ступеня.

2.3. Рецензування рукописів має відбуватися у короткі терміни (не довше 2-х місяців) із забезпеченням статусу конфіденційності матеріалів, що становлять предмет оцінювання.

2.4. Рецензент повинен бути об’єктивним, висловлювати свою думку чітко й аргументовано. Свій висновок рецензент вносить до спеціальної анкети або подає у розгорнутому викладі. Неприпустимою є персональна критика на адресу авторів.

2.5. Рецензенти у своїй роботі керуються політикою редакційної колегії журналу, відхиляючи будь-які прояви наклепів, порушень авторських прав і плагіату.

2.6. Рецензент не повинен використовувати інформацію та ідеї наданої йому на рецензування статті для особистої вигоди, має дотримуватися конфіденційності цієї інформації та ідей.

2.7. Якщо рецензент не впевнений у своїй компетентності у запропонованому науковому питанні, він має повідомити про це відповідальному секретарю журналу.

Принципи професійної етики в діяльності редакційної колегії

Редакційна колегія керується традиційними етичними принципами наукової періодики для поширення надійної та якісної інформації. У своїй діяльності редакція і члени редакційної колегії журналу несуть відповідальність за оприлюднення авторських творів, дотримуючись таких головних обов’язків:

3.1. Редакційна колегія несе відповідальність за рішення про те, які зі статей, поданих до журналу, будуть опубліковані, а які відхилені. При цьому вона керується політикою журналу і дотримується юридичних обмежень, уникаючи наклепів, порушень авторських прав та плагіату.

3.2. Рішення редакційної колегії про опублікування статті повинно ґрунтуватися на правдивості поданих даних та науковій значущості розглянутої роботи.

3.3. Головний редактор, відповідальний секретар, члени редакційної колегії журналу та редакційно-видавничої групи не повинні розкривати жодної інформації про надану в журнал статтю нікому, окрім автора (ів), призначених та потенційних рецензентів, інших співробітників, що працюють над виданням.

3.4. Неопубліковані матеріали не можуть бути використані без згоди авторів або передаватися третім особам (без письмової згоди).

3.5. Якщо є достатньо підстав вважати, що надана інформація є плагіатом, редакційна колегія не допускає до публікації таку інформацію.

3.6. Стаття, прийнята до опублікування, розміщується у відкритому доступі; авторські права зберігаються за авторами.

3.7. Головний редактор спільно з видавцем не повинні залишати без відповіді претензії, що стосуються розглянутих рукописів чи опублікованих матеріалів. У разі настання конфліктної ситуації вони повинні вжити всіх необхідних заходів для відновлення порушених прав.

3.8. Головний редактор і відповідальний секретар повинні забезпечувати конфіденційність інформації, що стосується рецензентів. Якщо виникає потреба залучити нового рецензента, останній може бути поінформований про імена попередніх рецензентів.

 

Правила для авторів

Реєстрація статті в редколегії здійснюється лише за умови дотримання правил для авторів.

До друку приймаються лише структуровані статті, в яких матеріал подано послідовно у виді логічно пов’язаних розділів. У разі необхідності суттєвого доопрацювання статті датою її надходження вважається дата подання виправленого варіанту.

Після проходження процедури рецензування і затвердження статті до друку на засіданні редколегії, авторам надсилається ліцензійний договір на використання твору. Підписання його усіма авторами є необхідною умовою для опублікування статті. У разі відхилення рукопису редакція надсилає автору повідомлення про причину відхилення. Паперову копію статті редакція не повертає.

За фактичний зміст матеріалів, точність бібліографічних довідок, цитат, написання географічних назв і власних імен несуть відповідальність автори рукопису.

Для отримання дозволу на передрук матеріалів необхідно звернутися до Редколегії видання «Геолог України».

 

Заклик/звернення до набору статей розміщують чотири рази на рік – у січні, квітні, липні та жовтні.

Усі статті для публікації в журналі необхідно надсилати в електронній формі до редколегії журналу «Геолог України» на адресу: uagboard.secretary@geologists.org відповідно до таких термінів:

– термін подання пропозицій щодо статті (заголовок та зміст із кількох речень) до – 1 червня, 1 грудня; редакція оцінює пропозиції та надсилає повідомлення про результат авторам;

– термін отримання повних статей – 1 серпня та 1 лютого.

Матеріали також можна надіслати поштовим відправленням на адресу: 04114, Україна, Київ, вул. Дубровицька, 28.